Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ιστοτόπου Μάριος Σίμος, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016):

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται είναι o Μάριος Σίμος. Για τα θέματα που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ενώ για τεχνικά προβλήματα η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα.
 2. Ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων είναι  οι αρμόδιοι / εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του Μάριος Σίμος που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι να υλοποιηθεί το συμφωνηθέν έργο που είναι η προώθηση του καθηγητή Ολλανδικών Μάριου Σίμου και των υπηρεσιών του.
 4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται σε λογαριασμό που διατηρεί o Μάριος Σίμος, τηρούνται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητη η τήρηση αρχείου ιστορικού και την ελληνική νομοθεσία.
 5. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους (προέλευση δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας αυτών, κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων). 
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 
 3. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει o Μάριος Σίμος ή τρίτου.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή o Μάριος Σίμος δε χρειάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας, ή έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του Μάριου Σίμου υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.
 5. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.